Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [9]
Loading...
Kategorie: Aspekty prawne

Gatunki inwazyjne – zezwolenia, przetrzymywanie, hodowla, handel

Gatunki inwazyjne – zezwolenia, przetrzymywanie, hodowla, handel

Na ministerialnej liście gatunków inwazyjnych znajdują się następujące żółwie:

1. Żółw ozdobny (Trachemys scripta); wszystkie podgatunki – w tym m. in. żółw czerwonolicy, żółw żółtolicy i żółtobrzuchy
2. Żółw ostrogrzbiety (Graptemys pseudogeographica)
3. Żółw malowany (Chrysemys picta)
4. Żółw jaszczurowaty (Chelydra serpentina)

oraz płazy: Lithobates catesbeianus – żaba rycząca (żaba byk, żaba wół), ssaki między innymi szop pracz (Procyon lotor) a także inne zwierzęta i rośliny zagrażające rodzimej przyrodzie.

Na przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie w/w zwierząt konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Na wwożenie z zagranicy, oraz jednocześnie czynności wymienione wyżej, zezwolenie wydaje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Aby uzyskać niezbędne zezwolenie należy wystąpić z pisemnym wnioskiem, który powinien zawierać (nie są wymagane specjalne formularze):

 

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) cel wykonania wnioskowanych czynności;
3) opis czynności, której dotyczy wniosek;
4) nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje, których będą dotyczyć czynności;
5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia;
6) określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności;
7) świadectwo pochodzenia;

Zwracam szczególną uwagę na punkt siódmy (świadectwo pochodzenia). Bez tego uzyskanie zezwolenia może okazać się niemożliwe. Dlatego niezmiernie ważne jest, by przy zakupie żądać od sprzedawcy stosownych dokumentów.

Organ wydający zezwolenie może kontrolować, czy warunki określone w zezwoleniu są spełniane. W uzasadnionych przypadkach zezwolenie może zostać cofnięte.

Import, handel, przetrzymywanie, rozmnażanie, hodowla, oferowanie do sprzedaży i zbywanie bez zezwolenia zagrożone są karą aresztu albo grzywny.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga:
Kto nie zachowując należytej ostrożności dopuszcza do ucieczki zwierzęcia z wymienionych na wstępie gatunków, podlega karze aresztu lub grzywny.

Rejestracja.

Niezależnie od powyższych, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody, posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. (wielokrotnie zmienianego), zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt.

Art. 64 ust.: “Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem
nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w
posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub
wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie
14 dni od dnia powstania tego obowiązku
.”

Do wniosku o dokonanie wpisu załączyć należy kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:

a) zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
b) zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
c) dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
d) inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia.

Pamiętajmy, aby podczas zakupu zwierzęcia zażądać od sprzedawcy przekazania odpowiedniego dokumentu – jest to jego obowiązek określony w ustawie o ochronie przyrody.

Które gatunki wymagają rejestracji? Można to sprawdzić wertując załączniki A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Aktualna wersja (na dzień dzisiejszy) znajduje się tutaj: http://eur-lex.europ…0130810&from=PL
Pośród najbardziej popularnych żółwi są to Chrysemys picta i Trachemys scripta elegans. W załącznikach ujęte są także inne gatunki żółwi, dlatego polecam zapoznanie się z nimi przed zakupem interesującego nas zwierzęcia.

Brak zgłoszenia do rejestru karany jest aresztem lub grzywną.

 

Rozporządzenie gatunki obce

thumbnail of rozporzadzenie_gatunki_inwazyjne

 

Bartłomiej Gorzkowski

Na podstawie:
1. Ustawa o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw RP z 2004 r., Warszawa, Nr 92, poz. 880.
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody, Dziennik Ustaw RP z 2013 r., Warszawa, Nr 0, poz. 627.
3. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw RP z 2012 r., Warszawa, Nr 0, poz. 985.
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Dziennik Ustaw RP z 2011 r., Nr 210, poz. 1260.
5. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 338/97
6. Chlebicka N., Gorzkowski B., Stanicki K., Stadnik F.: Odpowiedzialna terrarystyka. Fundacja Epicrates, Perfekta Info, Lublin, 2012. ­ ISBN: 978­83­63657­0

ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz utworów (artykułów) w całości lub w części BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.

Powiązane wpisy

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu