Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [5]
Loading...
5253
Aspekty prawne

Rejestracja

Rejestracja

W dniu 15 listopada 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Zmieniony został m.in. art. 64 ust. 1 ustawy_OP, który wygląda teraz tak:

Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.

Obowiązek ten nie dotyczy zatem posiadaczy bezkręgowców (np. pajęczaków) i ryb.

Zgodnie z art.64 ust.2 nie dotyczy też:

1) ogrodów zoologicznych;

2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1;

3) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.

– niezależnie od tego, do jakich grup systematycznych należą te zwierzęta.

Popatrzmy zatem, o jakich przepisach jest mowa w zmienionym art.61 ust.1:

Organem zarządzającym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest minister właściwy do spraw środowiska, a organem naukowym w rozumieniu tych przepisów jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

Tak więc, po zmianie ustawy_OP, jest już wyraźnie napisane co trzeba zgłaszać do rejestru

– wyłącznie posiadane żywe płazy, gady, ptaki lub ssaki z gatunków ujętych w aneksach A lub B do Rozp.338/97.

Jeśli ktoś miał zarejestrowane zwierzęta z gatunków ujętych w aneksach C lub D do Rozp.338/97, urzędnicy powinni teraz sami z siebie i bez opłaty skarbowej usunąć te wpisy z rejestru, ponieważ stały się nielegalne. (to znaczy wpisy w rejestrze stały się nielegalne, a nie posiadane zwierzaki).

Przeczytaj też  Przepisy UE

(Dokładniej pisząc, to zmieniona ustawa_OP nakazuje także zgłaszać do tego rejestru zwierzęta z gatunków „niebezpiecznych”, ale dopóki nie wejdzie w życie odpowiednie rozporządzenie Ministra Środowiska, a na razie nie ma nawet jego projektu, to z braku takiej urzędowej listy, żaden gatunek nie jest uznawany za „niebezpieczny” i z tego tytułu nie trzeba niczego zgłaszać.)

Do sprawdzenia czy, i w którym Załączniku CITES lub aneksie Rozp.338/97 jest dany gatunek znając jego nazwę łacińską albo np. angielską, można użyć wyszukiwarki:

http://www.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/ (bardzo wolno się otwiera)

Należy zwrócić uwagę na to, że wszędzie w ustawie_OP, także w przepisach karnych, jest mowa tylko i wyłącznie o obowiązku pisemnego ZGŁOSZENIA do rejestru a nie o obowiązku ZAREJESTROWANIA (zgłoszenie a zarejestrowanie to dwie różne czynności!). A zatem wystarczyć powinno, aby:

(1) napisać zgłoszenie (forma dowolna, może być kartka w kratkę zapisana odręcznie; co do treści – w ustawie napisali co ma zawierać rejestr, ale nie napisali co ma być napisane w zgłoszeniu),

(2) zrobić sobie kserokopię (albo wydrukować dwa razy z komputera),

(3) wpłacić do kasy urzędu albo przelać na jego konto opłatę skarbową w wysokości 26 zł niezależnie od tego, ile załączników dołącza się do wniosku.
(wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. z 2006 r., Nr 225 poz.1635),

(4) zanieść do urzędu i złożyć do biura podawczego w starostwie/urzędzie miasta, biorąc potwierdzenie (stempel 'WPŁYNĘŁO DNIA…’) na swojej kopii,

– i obowiązek spełniony!!! A czy starosta to zgłoszenie wciągnie do swojej ewidencji-rejestru czy nie, to już nas NIE OBCHODZI!!! Mamy kopię zgłoszenia – mamy spokój, a >>potwierdzenie wpisu do rejestru<< urzędnicy powinni wydać gratis (tzn. w ramach wniesionej opłaty 26 zł). W razie decyzji o odmowie wpisu muszą wniesioną opłatę oddać, ale trzeba się samemu o to upominać.

Uwaga, w przypadku wniosków o wykreślenie zwierzaka z rejestru czy też o zmianę danych w rejestrze, opłata skarbowa się nie należy (takie pozycje nie zostały wpisane do >>cennika<< dołączonego do ustawy o opłacie skarbowej).

Przykrą wiadomością jest to, że ustawa_OP przewiduje kary za niezgłoszenie posiadanych zwierząt do rejestru (a jest na to czas 14 dni od dnia nabycia, wwozu do kraju lub wejścia w posiadanie zwierzęcia), ale tylko wtedy, gdy niezgłoszenie było UMYŚLNE, nieumyślne niezgłoszenie NIE JEST KARANE:

Art.127 Kto umyślnie (…) nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowlanych zwierząt (…) podlega karze aresztu albo grzywny.

A dodatkowo sąd może (ale NIE MUSI):
Art.129 W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 (…) sąd może orzec:
1) przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia (…) oraz przedmiotów, roślin, zwierząt lub grzybów pochodzących z wykroczenia (…) chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny – nawiązkę do wysokości 10 000 złtych na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia (…) wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

O dalszym losie zwierzęcia, wobec którego sąd orzekł przepadek, zgodnie z art.130 ustawy_OP decydować ma minister właściwy do spraw środowiska.

Przeczytaj też  Ochrona gadów w Polsce

Ale jest też dobra wiadomość: niby w ustawie_OP jest także zapisany obowiązek wykreślenia z rejestru w przypadku zbycia, wywozu za granicę, utraty lub śmierci zwierzęcia, ale ustawa_OP nie przewiduje ŻADNEJ KARY za takie niewykreślenie.

A tak w ogóle…

Ani konwencja, ani prawo unijne nie wymagają prowadzenia takiego rejestru! Rejestrowane w odpowiedni sposób i przez Sekretariat CITES mają być prowadzone w celach zarobkowych działalności w zakresie hodowli w niewoli i sztucznego rozmnażania okazów z Załącznika I, a także instytucje naukowe uprawnione do uproszczonego trybu niezarobkowej wymiany okazów, a nie indywidualni posiadacze pojedynczych okazów. Jednym z warunków uzyskania rejestracji Sekretariatu jest odpowiedni system znakowania posiadanych i wprowadzanych do obrotu okazów, aby odróżnić je od okazów o nielegalnym pochodzeniu.

Prawo UE (Rozp.865/2006), pozostając w zgodzie z rezolucją Konf.12.3 (Rew.KS14), rozwija tę koncepcję stwarzając możliwość wydawania zatwierdzonym przez organ administracyjny osobom fizycznym i innym podmiotom częściowo wypełnionych unijnych zezwoleń i świadectw, do samodzielnego uzupełniania w chwili sprzedaży okazu albo jego eksportu lub reeksportu z Unii.

art.18 dotyczy rejestrowania osób fizycznych i innych podmiotów uprawnionych do samodzielnego uzupełniania zezwoleń eksportowych lub świadectw reeksportu w ramach uproszczonego trybu międzynarodowego obrotu próbkami biologicznymi,
art.19 dotyczy rejestrowania osób fizycznych i innych podmiotów uprawnionych do samodzielnego uzupełniania zezwoleń eksportowych lub świadectw reeksportu w ramach uproszczonego trybu eksportu lub reeksportu martwych okazów (tzn. wszelkich innych niż żywe zwierzęta i rośliny),
art.29 dotyczy rejestrowania szkółek dokonujących sztucznego rozmnażania okazów roślinnych z gatunków aneksu A i B uprawnionych do samodzielnego uzupełniania zezwoleń eksportowych,
art.33 dotyczy rejestrowania okazów, dla których wydawane są świadectwa wystawy objazdowej,
art.40 dotyczy rejestrowania żywych zwierząt, dla których wydawane są świadectwa własności osoby fizycznej,
art.60 dotyczy wydawania (zarejestrowanym) instytucjom naukowym świadectwa (pochodzenia okazu) uprawniającego do zarobkowego wykorzystywania na obszarze Unii posiadanych okazów z gatunków aneksu A, z ograniczonym prawem ich sprzedaży (tylko do innych instytucji naukowych posiadających takie świadectwo).
art.63 dotyczy prowadzenia rejestrów przez hodowców zwierząt z gatunków aneksu A oraz sprzedawców martwych okazów (tzn. wszelkich innych niż żywe zwierzęta i rośliny), uprawnionych do samodzielnego uzupełniania świadectw (pochodzenia okazu) umożliwiające zarobkowy obrót na obszarze Unii okazami z gatunków aneksu A,
art.66 ust.7 dotyczy przyznawania licencji i kodu rejestracyjnego zakładom przepakowującym kawior oraz prowadzenia przez takie zakłady rejestrów obrotu kawiorem.

Jak zwykle, wskutek braku odpowiednich przepisów uszczegóławiających w ustawie_OP nie wiadomo na jakich zasadach miałyby być prowadzone ww. rejestry w Polsce.

Za to mamy bezsensowny rejestr POSIADACZY płazów, gadów, ptaków i ssaków (które nie muszą być w żaden sposób oznakowane! A więc BEZ MOŻLIWOSCI sprawdzenia, do którego zwierzaka odnosi się wystawiony przez starostę papierek!). Rejestr NIEWYMAGANY żadnymi przepisami unijnymi.

2 przemyślenia na temat Rejestracja

  1. Uważam że jest to dobry pomysł ponieważ w tedy w handlu nie będą się pojawiać zwierzęta z odłowu co poprawi sytuacje w naturze i my też będziemy posiadaczami zwierząt z pewnego źródła

    Reply

Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu