Oceń 1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek [4]
Loading...
3360
Żółw ozdobny (Pixabay.com) Jaszczurki, Krokodyle, Płazy, Węże, Żółwie

Gatunki obce – Nowe przepisy, rejestracja zwierząt od nowa. Nie przegap terminu!

Od dzisiaj (18.12.2021) obowiązuje zmiana przepisów dotyczących inwazyjnych gatunków obcych (IGO) – wchodzi w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (całość tematu jest znacznie szersza niż post).

Niestety środowisko hodowców żółwi od prawie pół roku ją ignoruje – nie dyskutując nawet o tym jak zmienią się procedury, które nas dotyczą – w ciągu najbliższego roku – nawet osoby mające obecnie ważne zezwolenia na posiadanie inwazyjnych gatunków obcych dotyczące żółwia ozdobnego (wszystkich podgatunków) będą musiały uzyskać nowe zgody!

Co istotne, osoby które zaniedbały obowiązek uzyskania zgód w RDOŚ wcześniej mają teraz pół roku na uzyskanie ich w GDOŚ!

Dodatkowo na podstawie zmian w ustawie o ochronie przyrody likwidowana jest tzw. luka cyrkowa związana z utrzymaniem gatunków niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi (co mnie bardzo cieszy).

Ustawa zmienia bardzo wiele i wprowadza nowe zakresy odpowiedzialności. Najważniejsze sprawy postaram się wynotować poniżej (chociaż pewnie o wielu zapomnę), postaram się skrótowo i jasno…

Wraz z wejściem ustawy spotykamy się z dwoma definicjami gatunków inwazyjnych:

  1. Gatunek stwarzający niebezpieczeństwo dla Unii
  2. Gatunek stwarzający niebezpieczeństwo dla Polski

Lista tych pierwszych jest dostępna w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (PDF).

Lista tych drugich dopiero zostanie wydana na drodze rozporządzenia.

Wcześniejsze rozporządzenie z 2011 roku, technicznie rzecz biorąc traci podstawę prawną (artykuł 120 ustawy o ochronie przyrody traci moc), jednak ustawa o gatunkach obcych utrzymuje je w mocy to rozporządzenie uznając gatunki w nim wymienione za stwarzające zagrożenie dla Polski i zakłada, że zezwolenia wydane na jego podstawie dla gatunków inwazyjnych dla Polski będą ważne w takim okresie czasu na jaki zostały wydane.

Żółwie ostrogrzbiete, malowane (tu obowiązuje również rejestracja w starostwie), i jaszczurowate utrzymujemy więc „na starych zasadach” do czasu wygaśnięcia terminu jaki mamy w zgodzie. Jeżeli zgody nie posiadamy musimy ją uzyskać w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Przeczytaj też  eCITES - Zapowiedź elektronicznej wersji CITES

Zgody uzyskane dla gatunków stwarzających zagrożenie dla Unii – czyli w tym przypadku Trachemys scripta elegans (żółw ozdobny) wygasają w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy o gatunkach obcych – czyli 18.12.2022

Nowe zgody dla gatunków stwarzających zagrożenie dla Unii wydawać będzie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dla gatunków stwarzających zagrożenie dla Polski Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Osoby utrzymujące żółwie czerwonolice na podstawie rejestracji ich przed wejściem w życie rozporządzenia o gatunkach inwazyjnych z 2011 roku powinny uzyskać takie zgody pomimo, że wcześniej były z tego obowiązku zwolnione. Tak samo w przypadku osób nie posiadających zgód.

Na to jest 6 miesięcy, gdy nie posiadaliśmy zgody wcześniej.

Wniosek dla żółwia ozdobnego który teraz będzie składany w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będzie zawierał więcej danych w tym:

1) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do kontaktu, jeżeli wnioskodawca lub ta osoba taki adres posiada;

3) nazwę i cel wykonania czynności objętych wnioskiem;

4) nazwę naukową IGO objętego zezwoleniem oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;

5) liczbę lub ilość okazów IGO objętych zezwoleniem;

6) sposób, miejsce i czas wykonania czynności objętych wnioskiem.

Oraz szereg załączników:

Do wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 8 i art. 9 rozporządzenia nr 1143/2014, oraz zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, dołącza się:

1) opis obiektu izolowanego, w którym IGO objęty wnioskiem będzie przetrzymywany lub badany;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu izolowanego;

3) procedury dotyczące sprzątania obiektu izolowanego, postępowania z odpadami powstałymi w obiekcie izolowanym oraz przeprowadzania w obiekcie izolowanym prac konserwacyjnych;

4) opis sposobu usunięcia IGO z obiektu izolowanego oraz unieszkodliwienia, zniszczenia lub humanitarnego uśmiercenia IGO;

5) oświadczenie wnioskodawcy, że ten wnioskodawca lub zatrudniona przez niego osoba, która będzie wykonywała czynności objęte zezwoleniem, posiadają wiedzę w zakresie biologii danego gatunku IGO i zapobiegania ucieczce lub rozprzestrzenianiu się IGO, wraz ze wskazaniem kwalifikacji posiadanych przez wnioskodawcę i tę osobę;

6) procedurę przemieszczenia IGO do i z obiektu izolowanego;

7) ocenę i opis ryzyka ucieczki IGO z obiektu izolowanego i rozprzestrzenienia się tego IGO oraz usunięcia IGO z obiektu izolowanego;

8) opis systemu ciągłego nadzoru i plan awaryjny na wypadek ucieczki lub rozprzestrzenienia się IGO, w tym plan eliminacji tego IGO ze środowiska;

9) oświadczenie wnioskodawcy, że ten wnioskodawca będący osobą fizyczną, a w przypadku wnioskodawcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent nie był:

  1. a) prawomocnie ukarany, w okresie roku przed dniem złożenia wniosku, za wykroczenia, o których mowa w art. 127 pkt 3 i 5 i art. 131 pkt 1–5, 8, 13 i 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w art. 35 ust. 1,
  2. b) skazany prawomocnym wyrokiem sądu, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku, za przestępstwa, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023), art. 35 ust. 1–2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 oraz z 2021 r. poz. 1718), art. 127a, art. 128 pkt 1 i 2 i art. 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w art. 34 ust. 1 i 2;
Przeczytaj też  Czeskie giełdy terrarystyczne rozpoczynają walkę z kolejnym zakazem hodowli zwierząt w Unii Europejskiej - "Pozytywna" lista zwierząt

10) dokumenty potwierdzające, że zwierzę domowe było przetrzymywane przed umieszczeniem gatunku, do którego to zwierzę należy, w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii albo na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, albo oświadczenie w tym zakresie – w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 1;

11) dokumenty potwierdzające, że zapas IGO był przetrzymywany przed umieszczeniem gatunku, do którego należą zwierzę lub roślina objęte tym zapasem IGO, w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii albo na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, albo oświadczenie w tym zakresie – w przypadku, o którym mowa w art. 12

Mamy więc znacznie bardziej skomplikowaną sytuację pod kątem wypełnienia wniosku!!!

Ustawa ta ma wpływ i odnosi się do 12 krajowych aktów prawnych, które ulegają zmianie, ale trzy najistotniejsze z naszego punktu widzenia to:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody gdzie wprowadzana jest definicja, nadawana rola, i wskazany sposób tworzenia azyli dla zwierząt

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, która dopuszcza teraz eutanazję gatunków inwazyjnych

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Ustalany jest nowy – znacznie wyższy poziom opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia

Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718) kosztować będą 400 zł.

Zwolnione z opłaty będą jednostki prowadzące działania zaradcze oraz – posiadacze zwierząt domowych, którzy posiadali je przed umieszczeniem na liście w celach niekomercyjnych i posiadają zgody na odstępstwa od zakazów (czyli w praktyce ośrodki rehabilitacyjne, azyle i osoby prywatne jeżeli mają już zgodę RDOŚ (chyba że przegapiłem któryś z aspektów tego zawiłego zwolnienia 😉 )

Co ciekawe wniosek o utworzenie ogrodu zoologicznego, ośrodka rehabilitacji zwierząt lub azylu dla zwierząt nadal będzie kosztował 76 zł…

Ustawa wprowadza obowiązek powstania Centralnego rejestru o gatunkach obcych – który będzie tworzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie informacji przekazywanych przez Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska!

Rada Gminy ma prawo do ustanowienia zakazu utrzymywania gatunków inwazyjnych na jej terenie!

Ustawa o gatunkach wprowadza obowiązek znakowania każdego osobnika z użyciem mikrochipa wszczepionego przez lekarza weterynarii lub posiadanie zaświadczenia o przyczynach podyktowanych dobrostanem zwierzęcia dlaczego nie zostało to zrobione!

TAK W SKRÓCIE ZACHĘCAM DO ZAINTERESOWANIA SIĘ ZMIANAMI W PRAWIE, BEZ PUSTEJ I BEZSENSOWNEJ KRYTYKI HISTERII O ODBIERANIU ZWIERZĄT I ZŁYM PAŃSTWIE.

KAŻDY POSIADAJĄCY ZGODĘ RDOŚ MA ROK NA SPEŁNIENIE WARUNKÓW I UZYSKANIE ZWOLNIENIA Z ZAKAZÓW W GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA. KAŻDY NIE MAJĄCY ZGODY MA NA TO 6 MIESIĘCY.

PO 18.06.2022 LUB 18.12.2022 – SAMI SOBIE BĘDZIECIE WINNI 😉.

 

Wpis opublikowany dzięki uprzejmości: Żółwie wodno-lądowe – domowa hodowla https://www.facebook.com/%C5%BB%C3%B3%C5%82wie-wodno-l%C4%85dowe-domowa-hodowla-513981818737552/

Źródła

  • https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R1141-20190815&from=EN
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001718 Całość ustawy 2021
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112101260 Rozporządzenie wcześniejsze z 2011 roku


Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Terrarium codziennie. Obserwuj Terrarium!

NOTA PRAWNA
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz utworów (artykułów) w całości lub w części BEZ ZGODY właściciela i administratora strony.
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.


Dodaj swoje przemyślenie na temat artykułu