Artykuły

Komórka haploidalna (1n) – posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku…

Komórka diploidalna (2n) – posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w…

Chromosom (gr. chroma – kolor + soma – ciało) → Składnik jądra komórki przenoszący…