Rośliny owadożerne – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Homozygota – osobnik posiadający dwa identyczne allele genu kodującego daną cechę. Homozygota może być dominująca (wtedy oznaczamy ją jako AA), lub recesywna (oznaczmy ją jako aa), zależności od tego jakie allele posiada. Wszystkie wytwarzane przez…


Heterozygota – osobnik posiadający dwa różne allele genu kodującego daną cechę. (oznaczamy ją Aa). Hetrozygoty wytwarzają dwa typy komórki rozrodczych pod względem danego allelu, w proporcjach 1:1. W przypadku genu odpowiedzialnego za albinizm, homozygota recesywna…

Genotyp – ogół genów danego organizmu. Cechy genotypowe są dziedziczone.


Gamety → Zróżnicowane płciowo komórki rozrodcze (komórki płciowe), roślin i zwierząt, łączące się ze sobą w procesie zapłodnienia i tworzące zygotę. Liczba chromosomów jest w gamecie zredukowana do połowy w stosunku do liczby chromosomów w…

Fenotyp – ogół widocznych cech danego organizmu. Generalnie fenotyp wynika z genotypu, ale na jego kształt mają wpływ również czynniki środowiskowe (np. temperatura inkubacji jaj, dieta, warunki bytowe). Cechy fenotypowe kodowane przez geny przekazywane są…