Rośliny owadożerne – Encyklopedia


    Podkategorie:
  • Brak kategorii

Aktualizowane artykuły


Takson → Jest to grupa organizmów, które mają tyle podobnych cech, że można sklasyfikować je do jednej jednostki systematycznej. Przykładowo taksonem są strunowce – zwierzęta posiadające przynajmniej w rozwoju zarodkowym strunę grzbietową. Taksonem są pajęczaki,…


Fotoperiodyzm → jest to zjawisko uzależniania kwitnienia od długości dnia. Istnieją dwa rodzaje roślin fotoperiodycznych: rośliny dnia długiego i krótkiego. Opracowanie dega

Dymorfizm, dwupostaciowość → Zjawisko występowania zauważalnych różnic morfologicznych w obrębie tego samego gatunku, np. dymorfizm płciowy – czyli różnice w ubarwieniu, proporcjach ciała itp. charakterystyczne dla każdej płci tego samego gatunku.


Rewersja mutacji – inaczej odwrócenie mutacji. Jest to mutacja prowadząca do przywrócenia allelu dzikiego (normalnego). Do rewersji dochodzi niezwykle rzadko. Na ogół osobniki z linii hodowlanych są nosicielami alleli, w przypadku których prawdopodobieństwo zajścia rewersji…

Polimorfizm (gr. polys – wiele, morfe – kształt), wielopostaciowość – jest to zjawisko występowania różnych postaci wśród zwierząt lub roślin należących do tego samego gatunku. Szersza definicja podaje, że jest to stałe i jednoczesne współwystępowanie…


Mutacja – przypadkowa zmiana w sekwencji DNA. Powstanie mutacji może, ale nie musi być tożsame z powstaniem nowego allelu. W przyrodzie mutacje zdarzają się bardzo często. Są efektem działania fizycznych lub chemicznych czynników mutagennych (np.…

Kwadrat Punneta Kwadrat Punneta – ponieważ zapłodnienie (zejście się gamet) jest zjawiskiem czysto losowym, znając genotyp osobników rodzicielskich możemy stosunkowo łatwo obliczyć statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia danego genotypu i fenotypu u potomstwa. Wiemy jakie gamety i w…


Komórka haploidalna (1n) – posiada w jądrze komórkowym jeden zestaw chromosomów. Powstaje w wyniku podziału mejotycznego komórki diploidalnej. Komórkami haploidalnymi są komórki rozrodcze – gamety (plemniki i komórki jajowe). Każda gameta zawiera tylko jeden allel…

Komórka diploidalna (2n) – posiadająca w jądrze komórkowym dwa zestawy chromosomów homologicznych. Powstaje w wyniku połączenia dwóch gamet lub podziału mitotycznego innej komórki diploidalnej. Diploidalne są prawie wszystkie komórki ciała zwierząt.

Hybryda → jest to mieszaniec dwóch osobników należących do dwóch różnych gatunków lub ras. Mieszaniec roślin nazywany jest hybrydem, a międzygatunkowy mieszaniec zwierząt bastardem. Metody hybrydyzacji stosuje się często w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zazwyczaj…